..Regulamin sklepu internetowego www.sklep.emtb.pl

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony www.sklep.emtb.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów

Sklep prowadzony jest przez Fundację POMBA z siedziba przy ulicy Sanatoryjnej 2, 59-850 Świeradów-Zdrój, NIP 8943038233, KRS 0000401328 tel. +48 518 136 440

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

 1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną  za pośrednictwem strony www.sklep.emtb.pl
 2. Sprzedawca – oznacza Fundacje POMBA
 3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,
 6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,
 7. Panel Klienta – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane, przeglądać historię zamówień, zarejestrować projekt i złożyć reklamację.

§2. Warunki korzystania ze sklepu

 1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014). Przepisy ustawy nie maja zastosowania do umów w wyniku których konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 zł.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:
  • przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML5, CSS3,
 1. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.
 2. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:
  E mail: sklep@emtb.pl
  lub pisemnie :
  Fundacja POMBA
  ul. Sanatoryjna 2
  59-850 Świeradów-Zdrój

§3. Zasady  korzystania ze sklepu

 1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu. Przy każdym produkcie, po sprecyzowaniu jego parametrów, podawana jest informacja na temat dostępności towaru.
 3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.
 4. Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego zamawiania.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:
  1. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
  2. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
  3. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
  4. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
  5. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
  6. Udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim .
 6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę na papierze jest faktura VAT.
 7. Klient może korzystać ze sklepu i dokonywać w nim zakupów po uprzednim założeniu Panelu Klienta. Panel Klienta umożliwia dokonywanie wielokrotnych zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych niezbędnych do dokonywania zakupów. Podczas zakładania Panelu Klienta  Klient tworzy hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.
 8. Zakupy mogą być także dokonywane bez konieczności zakładania Panelu Klienta. W takiej sytuacji Klient każdorazowo zobowiązany jest do podawania wymaganych danych.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie. Po skompletowaniu zamówienia Klient jest informowany o kosztach jego transportu.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie po wpływie na rachunek Sprzedawcy zapłaty.
 3. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej.
 4. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia.
 5. Zapłata za towar odbywa się w jeden z następujących sposób:
  • przesyłka pobraniowa,
  • płatności elektroniczne obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278,
  • płatności elektroniczne obsługiwane przez PayPal (regulamin korzystania z usługi znajduje się pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full).
  • płatności elektroniczne obsługiwane przez Spółkę PayPro S.A.z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, KRS 0000347935.
  • płatności kartami płatniczymi obsługiwane są przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 7 dni Klient decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.
 4. Zawarcie umowy dokonywane jest po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamawiam i płacę”.
 5. W przypadku zakupu rowerów marki Cavalier, która odbywa się poprzez zindywidualizowanie roweru pod konkretne wymagania Klienta, sklep umożliwia zapoznanie się ze swoją ofertą, natomiast zamówienie odbywa się poprzez indywidulane uzgodnienia ze sklepem w celu ustalenia specyfikacji Klienta. Warunkiem złożenia zamówienia w tym zakresie jest uprzednia wpłata zadatku (art. 394 Kodeksu cywilnego) w wysokości 35% wartości zamówienia. Pozostałe 65% ceny wpłacane jest przez Klienta przed wysyłką roweru. W przypadku niewywiązywania się przez Klienta z umowy, w szczególności wobec braku zapłaty pozostałej części jego ceny, Sklep ma prawo odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek.

§5 Dostawa

 1. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów w postaci:
  • usługi kurierskiej DHL.
 1. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.
 2. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
  • Podania błędnych danych adresowych,
  • Nieodebrania przesyłki przez Klienta,
  • Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyna odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

§6 Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji.
 3. Reklamacje składane są pod adresem Sklep EMTB.pl ul. Sanatoryjna 2 59-850 Świeradów-Zdrój lub na adres sklep@emtb.pl
 4. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest w wybrany przez niego sposób, a ponadto w formie pisemnej.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)

Zapisy niniejszego paragrafu  dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 5 regulaminu   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie LINK Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej  nie przysługuje w przypadku następujących umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

§8 Dane osobowe

 1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
 3. Dane przetwarzane są przez Sprzedawcę.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu, a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu – również w tym celu.
 5. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności do danych teleadresowych .

§9 Postanowienia końcowe

 1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:
  • nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,
  • niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,
  • powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,
  • rozsyłania treści o charakterze bezprawnym
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10 zapisy dotyczące nie-konsumentów

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności .
 3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 8. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.
 9. W przypadku klientów nie będących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

§ 11 Tryb zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.sklep.emtb.pl na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci posiadający Panel Klienta  zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail na adres stanowiący login Użytkownika.
 3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów  przed datą wejścia w życie takich zmian.